Privacyverklaring

Verantwoordelijk volgens de Europese algemene verordening gegevensbescherming:

JORDAHL Hbau BV

Jan Tinbergenstraat 221
7559 SP Hengelo

Tel: +31 (0) 74 250 57 37

info@jordahl.nl

Principes

Lees onze privacyverklaring voor gegevens zorgvuldig door en gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een van de volgende werkwijzen.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Wanneer u onze website bezoekt, worden serverlogboeken gemaakt en worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • gebruikte browser versie
 • operating system in gebruik
 • verwijzende URL
 • hostnaam van uw systeem
 • websites die toegankelijk zijn via onze website
 • tijd en datum van de toegang
 • internet protocol address (IP)
 • internet service provider (ISP)

De gegevens worden verzameld en opgeslagen:

lever de inhoud van de website

optimaliseer de inhoud van de website

beveilig de goede werking van onze systemen

om ons systeem te beschermen en te verdedigen in geval van een aanval en om de juridische autoriteiten de nodige documentatie te verschaffen om te vervolgen.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor statistieken om de gegevensbeveiliging en veiligheidsnormen van onze systemen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van deze persoonlijke gegevens te optimaliseren. De serverlogfiles worden apart opgeslagen van alle persoonlijk betreffende gegevens.

Contactformulier / Bestellen van brochures / offerte aanvragen

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, het contactformulier, een offerte aanvraag of het formulier om brochures te ontvangen, dan worden de verstrekte gegevens voor deze doeleinden verzameld en opgeslagen.

Sociale netwerken

Onze website linkt naar sociale netwerken (bijvoorbeeld Linkedin). Wanneer u een link volgt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende serviceprovider. Raadpleeg de betreffende serviceprovider en website voor informatie over het verzamelen van gegevens en het opslaan op die websites.

Cookies

We gebruiken website-cookies voor verschillende doeleinden. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over de betreffende cookies om transparantie te krijgen over ons cookiegebruik. Natuurlijk kunt u uw browser instellen om het positioneren van cookies te blokkeren. Dit kan leiden tot onjuiste functionaliteit van onze website. We gebruiken de volgende cookies op onze website:

Essentiële, goedkeuringsvrije cookies

Zonder deze cookies kunt u onze website niet gebruiken. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en worden opgeslagen tijdens uw huidige browsersessie op uw computer. Met deze cookies kan de functionaliteit van de website een compatibele versie kiezen en weergeven voor uw systeem en bandbreedte. Ze ondersteunen ook het overschakelen van http naar https-protocollen en verhogen de beveiliging van uw websitetoegang.

De essentiële cookies die worden gebruikt zijn:

 • CONCRETE5: slaat alle invoer op die in de gegeven sessie is gemaakt. Deze gegevens worden automatisch verwijderd na het einde van de sessie.
  Juridische basis voor gegevensverwerking

Juridische basis voor het verwerken van persoonsgegevens

waar we toestemming voor verwerking verzamelen, is Art.6 Abs.1 verlicht. Een GDPR

om aan een contract te voldoen wanneer de betrokkene partij is, is Art.6 Abs.1 lit.b GDPR

om precontractuele zaken uit te voeren, bijvoorbeeld offertes of vragen over producten en diensten, is Art.6 Abs.1 lit.b GDPR

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, b. fiscale belastingsverantwoordelijkheden, is Art.6 Abs.1 lit.c GDPR

om de vitale belangen van een respectieve persoon of andere natuurlijke persoon te beschermen, is Art.6 Abs.1 lit.d GDPR

om onze eigen legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen en te beschermen, indien de belangen voor de fundamentele rechten en vrijheden van die personen niet worden onderdrukt, wordt Art.6 Abs.1 verlicht.van GDPR

Verwijderen of blokkeren van persoonlijke informatie

We verwerken en bewaren persoonlijke informatie alleen in de periode die nodig is om het doel ervan te bereiken of in overeenstemming met wettelijke voorschriften. Nadien wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geblokkeerd:

Serverlogs worden na 7 dagen verwijderd.

Uw recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperkingen van gegevensverwerking, bezwaren tegen gegevensverwerking en gegevensoverdracht

U hebt op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen.

Bovendien hebt u het recht om rectificatie te vragen, persoonlijke informatie en gegevens te blokkeren of verwijderen, tenzij het gegevens zijn welke noodzakelijk zijn om een contract na te komen. U kunt uw toestemming voor toekomstig gebruik wijzigen of intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Details zijn te vinden in de volgende uitleg.

Recht op informatie

Elke persoon heeft het recht om informatie bij ons op te vragen, als zijn of haar persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Als dit het geval is, kan de betrokken persoon informatie vragen over het doel van de gegevensverwerking, de categorieën van de verwerkte gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de verwerkte gegevens zijn verstrekt, met name indien verstrekt aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties; indien mogelijk het tijdsbestek voor de opslag van persoonlijke gegevens, of ten minste de criteria voor het definiëren van het tijdsbestek;

Het recht op rectificatie of verwijdering van de persoonlijke informatie of de beperking van het gebruik of het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking; het recht om in beroep te gaan bij de autoriteiten als de persoonlijke informatie niet van de betrokkene wordt verzameld; Doel van een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens, inclusief profilering volgens artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de toegepaste logica, alsmede de reikwijdte van de beoogde verwerking voor de betrokken persoon; Gegevensoverdracht aan een derde land of aan een internationale organisatie volgens art.46 GDPR.

Op verzoek van de betrokken persoon verstrekken wij een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Voor elk volgend verzoek kunnen we een vergoeding vragen op basis van onze administratieve kosten. Het recht om kopieën te ontvangen heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op rectificatie

Elke betrokken persoon heeft het recht om onmiddellijke rectificatie van valse persoonlijke informatie te vragen. de verwerkingsdoeleinden in acht nemend, heeft de persoon het recht om onvolledige persoonlijke informatie aan te vragen – dus door middel van aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering

Elke betrokken persoon heeft het recht om onmiddellijke verwijdering van zijn respectieve persoonlijke informatie te vragen.

We zijn verplicht om persoonlijke gegevens te verwijderen, als

ze niet langer noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke beoogde doel; de persoon zijn of haar recht uitoefent om toestemming in te trekken, wat de basis was voor de verwerking van de gegevens volgens Artikel 6, lid 1, onder a) GDPR of artikel 9, lid 2, onder a) GDPR, of indien geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking wordt gegeven; de betrokken persoon herroept zijn toestemming overeenkomstig artikel 21 (1) GDPR en er zijn geen primaire redenen, of de betrokken persoon herroept zijn toestemming voor verwerking volgens artikel 21, lid 2 GDPR,

en hun persoonlijke informatie is ten onrechte verwerkt; de schrapping is juridisch noodzakelijk door de vakbondswetgeving of de lokale wetten van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen; Artikel 8, lid 1 GDPR,

Dit geldt niet indien de gegevensverwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie vrij te oefenen;

om verplichtingen na te komen, die gegevensverwerking vereisen onder het vakbondsrecht of de lokale wetgeving van de lidstaten, of om een taak van algemeen belang uit te voeren, of de uitoefening van het officiële gezag dat aan ons is toegekend;

redenen van openbaar belang in verband met de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2 hierboven en GDPR, alsmede artikel 9, lid 3, GDPR;

voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 Abs.1 GDPR, tenzij uw rechten de verwezenlijking van deze doeleinden zouden kunnen bedreigen; voor juridische bewering, uitoefening of verdediging van rechten.

Recht op beperking van gegevensverwerking

Elke betrokken persoon heeft het recht de gegevensverwerking te beperken, indien: de juistheid van hun persoonlijke gegevens wordt betwist, voor het tijdsbestek dat nodig is om de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren;

de gegevensverwerking is onrechtmatig en de persoon wijst gegevensverwijdering af, maar verzoekt om beperking van de gegevensverwerking;

we hebben de persoonlijke informatie niet langer nodig voor de beoogde verwerkingsdoeleinden, maar hebben deze nodig voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

de persoon maakt bezwaar tegen gegevensverwerking volgens Artikel 2 lid 1 GDPR tot het duidelijk is, als onze redenen opwegen tegen die van hen. De betrokken persoon wil geïnformeerd worden voordat de beperking wordt geannuleerd.

Recht op beperking van gegevensverwerking

Elke betrokken persoon heeft het recht de gegevensverwerking te beperken, indien: de juistheid van zijn persoonlijke gegevens wordt betwist;

de gegevensverwerking is onrechtmatig en de persoon wijst gegevensverwijdering af, maar verzoekt om beperking van de gegevensverwerking;

we hebben de persoonlijke informatie niet langer nodig voor de beoogde verwerkingsdoeleinden, maar hebben deze nodig voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

de persoon maakt bezwaar tegen gegevensverwerking volgens Artikel 2 lid 1 GDPR tot het duidelijk is, als onze redenen opwegen tegen die van hen. De betrokken persoon wil geïnformeerd worden voordat de beperking wordt geannuleerd.

Recht op bezwaar

Elke betrokken persoon heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van art.6, lid 1, lit.e of r GDPR, omwille van redenen in zijn specifieke situatie.

Dit geldt ook voor profilering. Wij verwerken de persoonlijke gegevens niet, tenzij er legitieme redenen zijn die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheid van de betrokken persoon, of voor het uitoefenen, handhaven of verdedigen van juridische claims.

Als persoonlijke informatie wordt verwerkt om rechtstreeks naar de betrokken persoon te adverteren, heeft de persoon op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het zoeken. Dit geldt ook voor profiling, als het in combinatie met dergelijke advertenties wordt gebruikt. De betrokken persoon heeft het recht om bezwaar te maken tegen de persoonlijke verwerking van zijn persoonlijke informatie voor wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden volgens artikel 89 par.1 GDPR, omwille van redenen in zijn specifieke situatie, tenzij de gegevensverwerking nodig is om taken te vervullen voor het publieke voordeel.

Recht op gegevensoverdracht

Iedereen heeft het recht om zijn persoonlijke informatie in een gestructureerd en leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon zonder te worden gehinderd of belemmerd door ons, als de verwerking is gebaseerd op Artikel 6, lid 1, onder a) GDPR of artikel 9, lid 2, onder a) GDPR, of gebaseerd op een contract volgens Art 6 (1) (b) GDPR en het proces geautomatiseerd is.

Bij uitoefening van dit recht heeft de betrokkene het recht om de mogelijkheid te zoeken naar het verkrijgen van directe gegevensoverdracht aan de andere verantwoordelijke persoon via ons, is de technische haalbaarheid gegeven. Dit is niet van toepassing op gegevensverwerking door publiek belang of uitoefening van openbaar gezag. Het uitoefenen van dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Elke betrokken persoon kan op elk moment in de toekomst zijn toestemming intrekken overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) GDPR of artikel 9, lid 2, onder a) GDPR voor toekomstig gebruik. De wettigheid van de gegevensverwerking vóór de ingetrokken toestemming blijft hierdoor onaangetast.

Het recht om een klacht in te dienen

Als een betrokken persoon ervan overtuigd is dat de gegevensverwerking van zijn persoonlijke gegevens in strijd is met de vereisten voor gegevensbescherming dan kan hij of zij een formele klacht indienen bij de autoriteiten, onverminderd andere rechten of beroepen. De formele klacht kan worden ingediend in het land van uw woonplaats, op uw werkplek of in de geschatte plaats van de overtreding.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken geen geautomatiseerd besluitvormingsproces of een profilering van onze websitebezoekers.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze voorwaarden bij te werken om te voldoen aan de huidige wettelijke normen en om wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld als we nieuwe diensten implementeren. Voor uw toekomstige bezoek is de huidige privacyverklaring van toepassing.

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u ons een e-mail sturen of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

André Leifheit

JORDAHL GmbH
Nobelstr. 51
12057 Berlin

Tel.: +49 30 68283-403
Fax: +49 30 68283-498

datenschutz@jordahl.de